نانوکیمیا شرکتی است که با مطالعه، تحقیق، آزمایش و پژوهش پیوندی ناگسستنی دارد. نگاه مجموعه این است که در ارتباط با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور و به خصوص بخش دارو و درمان، پیشگیری و حوزه سلامتِ عمومی، به راهکارهایی دست یابد تا درمان و سلامت برای مردم ایران و جهان متاعی دست یافتنی باشد و هزینه های پیشگیری و درمان، با توسعه علوم و به کارگیری فناوری های نوین با حداقل قیمت در اختیار عموم قرار گیرد.

نانوکیمیا تفکر محلی و منطقه ای ندارد، در حال حاضر محصولات شرکت در سطح کشور توزیع می گردد ولی نگاه ما به بازارهای جهانی است.