نمایندگان فروش شرکت دانش بنیان داروسازی نانوکیمیای کویر یزد

– شرکت دارو گستر باریج اسانس

– شرکت پخش قاسم ایران

– شرکت پخش داروپخش

– شرکت بهستان پخش

– شرکت دارو سازی و مکمل های غذایی کارن

– شرکت پخش سراسری مشاطب

– شرکت پخش یارا طب ثامن