محصولات شرکت از طریق شرکتهاي پخش و خریداران عمده به دست مصرف کننده گان محترم می رسد. در حال حاضر شرکت فروش مستقیم ندارد ولی در آینده نزدیک و با تنوع بیشتر محصولات این امکان در اختیار خریداران قرار خواهد گرفت.


نمایندگان:
– شرکت دارو گستر باریج اسانس
– شرکت قاسم ایران
– شرکت بهستان پخش
– شرکت عصاره طب ایرانیان
– شرکت بهرسان دارو
– شرکت دارو سازی و مکمل های غذایی کارن
– شرکت هنار دارو
– شرکت نیکان درمان یکتا
– شرکت تعاونی داروسازان پنجم شهریور اشراق
– شرکت پارس کیمیا