محصولات شرکت از طریق شرکتهاي پخش و خریداران عمده به دست مصرف کننده گان محترم می رسد. 


نمایندگان:
– شرکت دارو گستر باریج اسانس

– شرکت قاسم ایران

– شرکت بهستان پخش

– شرکت دارو سازی و مکمل های غذایی کارن

– شرکت پخش مشاطب