محلول ضدعفونی کننده دست (11)

ژل ضدعفونی کننده دست (1)

پوویدون آیوداین 10 درصد(بتادین)-فارمادین (4)

پوویدون آیوداین 7/5 درصد(اسکراب جراحی)- فارمادین (1)

محلول ضدعفونی کننده سطح 5% (5)

آب مقطر (3)