محلول ضدعفونی کننده دست (11)

ژل ضدعفونی کننده دست (1)

پوویدون آیدان 10 درصد- فارمادین (4)

پوویدون آیدان 7/5 درصد(اسکراب جراحی)- فارمادین (1)

محلول ضدعفونی کننده سطح 5% (5)

محلول ضدعفونی کننده سطح 15% (1)

آب رادیاتور (3)

شیشه شوی خودرو (3)

آب مقطر (3)