محصولات شرکت نانو کیمیا مجوزهاي لازم را از سازمان غذا دارو وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دریافت نموده اند، اکثر مجوزها استانداردهاي بالا و جهانی دارند، لذا مصرف کننده می تواند مطمئن باشد همان کالایی را مصرف می کند که در همه کشورهاي پیشرفته جهان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

گواهی تاییدیه دانش بنیانی شرکت نانوکیمیای کویر یزد

پروانه بهره برداری از وزارت صنعت, معدن و تجارت

پروانه ثبت فرآورده محلول فارمادین 10 درصد- 60 میلی لیتری

پروانه ثبت فرآورده محلول فارمادین 10 درصد- 250 میلی لیتری

پروانه ثبت فرآورده محلول فارمادین 10 درصد- 1000 میلی لیتری

پروانه ثبت فرآورده محلول فارمادین 10 درصد- 3800 میلی لیتری

پروانه ثبت فرآورده محلول فارمادین 7/5 درصد(اسکراب جراحی)- 1000 میلی لیتری

پروانه بهداشتی ساخت محلول ضدعفونی کننده سطح 5 درصد فارماسین

پروانه بهداشتی ساخت محلول ضدعفونی کننده سطح 15 درصد فارماسین

پروانه بهداشتی ساخت محلول ضدعفونی کننده بهداشتی دست درصد فارماسین

پروانه بهداشتی ساخت ژل ضدعفونی کننده بهداشتی دست درصد فارماسین