تندیس زرین ششمین دوره اجلاس سراسری تکریم از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور در سال 1402
کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استان در سال 1402
کسب عنوان پژوهشگر برتر جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فنّاوران و نوآوران سال ۱۴۰۱
کسب عنوان فنّاور برتر جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فنّاوران و نوآوران سال ۱۴۰۱
کسب عنوان نوآور برتر جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فنّاوران و نوآوران سال ۱۴۰۱
برگزیده ششمین جشنواره جهادگران علم و فناوری استان یزد در سال 1400
کسب عنوان شرکت فناور برتر استان یزد در سال 1400
کسب عنوان محصول برتر سطح اول محصولات دارویی در رویداد اولین فن بازار دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1400