نوع محصول:

فارمادین ۱۰ % یک لیتری (پوویدون آیداین ۱۰%، بتادین سبز یک لیتری)

تعداد در هر کارتن: ۹ بطری یک لیتری

زمینه رنگ بسته بندی کارتن: صورتی رنگ