دکتر حمیدرضا اکرمی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

دکتری شیمی آلی

عضو هیات علمی دانشگاه

استادیار

 

 

 

 

 

دکتر نوید نصیری زاده

رییس هیات مدیره

دکتری شیمی تجزیه – الکتروشیمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشیار- پایه ۱۲

 

 

 

 

دکتر مسعود روحانی مقدم

نایب رییس هیات مدیره

دکتری شیمی تجزیه

عضو هیات علمی دانشگاه

استادیار